De OOSTERHOEK

WATERSCHAP - WATERSCHAP OTERDUM

 

Waterschap Oterdum (1870 – 1972)

 

In de tweede helft van de negentiende eeuw kwam het in menig provincie tot een radicale hervorming van het waterschapsbestel. Ook in Groningen ging men hiertoe over.
Het waterschapsbestel bestond hier toen uit ,,zijlvesten(ijen),, en ,,dijkrechten,, waterstaats verbanden die hun oorsprong veelal in de middeleeuwen hadden.
Het waterschap Oterdum verving in 1870 het Oterdumerzijlvest, het werd verdeeld in vijf onderdelen. Deze onderdelen kregen het beheer over en het toezicht op de voormalige kerspelwerken.
Elk ervan nam dan ook de rechten en verplichtingen over van (het deel van)het kerspel waarvan het in de plaats kwam.
Het reglement van het waterschap Oterdum werd vastgesteld bij ,Staten besluit van 27 juli 1870.
Door het meer en meer onder bemaling brengen van gronden van het waterschap, waardoor de verhouding van boezemruimte tot de grootte van de bemalen gronden steeds ongunstiger werd, heeft geleid tot opheffing van de onderdelen en de molenpolders tot een gemeenschappelijke bemaling door een stoomgemaal.
Tot de reorganiesatie van het waterschap, de opheffing van de bestaande molenpolders en de vaststelling van een nieuw reglement werd besloten in de najaarszitting der Staten van 1907.

 

f

 

f

 

f

 

f

 

f
Leeuwardercourant 28-06-1844

 

f
Leeuwardercourant 3 mei 1879

 

f
Leeuwardercourant 11 april 1883