De OOSTERHOEK

WATERSCHAP - OVERDRACHT AAN HAVENSCHAP

 

 

Overdracht bezittingen aan het Havenschap Delfzijl en het Waterschap Oldambt

 

In 1961 werd het waterschap voor de eerste maal met de industriealisatieplannen van Delfzijl geconfronteerd, toen van Delfzijl het verzoek binnen kwam mee te willen werken bij de verkoop van een perceel; niet veel later gevold door een vriendelijk verzoek de beschikking te mogen krijgen over enkele waterschapslanen in verband met de omlegging van de provinciale weg Heveskes-Oterdum. De Aldel had zich aangemeld en door het lange bedrijfsgebouw bleek het noodzakelijk het oosterlijk verlengen van de binnenhaven plm. 500 meter in zuidelijke richting te verleggen. Ook wenste het Havenschap onder meer een strook grond ter diepte van 1100 meter naar het zuiden, met een oppervlakte van 300 ha, te bestemmen voor industrieterrein. Bezwaren werden niet ingebracht; de ingelanden van het waterschap stemden schriftelijk met de onteigeningsplannen in. De Kweertlaan, Heveskeslaan en Renderingslaan werden daarop in 1967 het eigendom van het Havenschap Delfzijl ,al spoedig gevolgd door andere volle eigendommen van het waterschap; het Eiland, de Maarlaan, Kloostermaar, Hoogemeedeweg, de Westerweg, de Calleweg, de Molenberg, de Kooilaan e.a. Bij de besprekingen en over de overdracht maakte het waterschap gebruik van de kennis van de heer B.de Boer Rzn. In zijn hoedanigheid als voorzitter van het waterschap en commisselid van de Contactcommissie van het Landbouwschap.
Vanaf 1968 werd de toon in de briefwisseling over grondaankoop in het waterschap Oterdum resoluut gezet;….dient de beschikking te krijgen….zien gaarne bereidverklaring….indien niet,  gerechtelijke onteigening….behouden alle rechten voor….Secretaris H.J.Wijntjes te Oterdum werd bedolven onder de papieren en wendde zich tot het Landbouwschap om goede raad. Er werden besprekingen geopend met het naburige waterschap Oldambt en na uitvoerig overleg tussen de beide waterschappen, het Havenschap Delfzijl en de Provinciale Waterstaat werd voor de volgende beslissing gekozen; Het waterschap Oterdum, groot 1600 ha, zou opgesplitst worden in een noordelijk gebied, groot 1285 ha, dat het toekomstig beheersgebied zou worden van het Havenschap en het zuidelijk gebied, groot 315 ha, dat bij het waterschap Oldambt zou worden gevoegd. Voor het noordelijk gebied werd een gemaal geprojecteerd aan het verlengde Oosterhornkanaal, voor het zuidelijk gebied een gemaal aan het Termunterzijldiep; in het noordelijk gebied zouden de watergangen nagenoeg ongewijzigd kunnen blijven, in het zuidelijk gebied moest een nieuw stelsel van watergangen tot stand worden gebracht. In de vergadering van 2 augustus 1971 stemden de stembevoegde ingelanden-met algemene stemmen- met dit voorstel in.

k

Het wapen van "Havenschap Delfzijl" in 1970