De OOSTERHOEK

WATERSCHAP - BOUW NIEUW GEMAAL WATERSCHAP OLDAMBT

 

Bouw nieuw gemaal voor het zuidelijke terrein.
Waterschap Oldambt

 

Het zuidelijk gebied van waterschap Oterdum, groot 315 ha. werd bij het waterschap Oldambt gevoegd. Voor dit gebied werd een gemaal  gebouwd aan het Termunterzijldiep en werd een nieuw stelsel van watergangen tot stand gebracht.

   v


v

Gemaal gebouwd aan het Termunterzijldiep voor het bemalen van het zuidelijke 315 ha. groot gebied , dat bij het waterschap Oldambt is gevoegd.

 

In naam bleef het waterschap Oterdum nog drie jaar bestaan. Inmiddels kreeg de reorganisatie met Oldambt zijn beslag. Zo kon het gebeuren dat het bestuur van het waterschap Oterdum op 27 februari 1974 een ontwerpbestek in de bus vond met onder andere de volgende tekst; in verband met het op delta hoogte brengen van de zeedijk langs de Eems, alsmede het maken van een glooiing en wegverhardingen tussen km 5.964 en km 6.143 door ophoging met klei en zand zal een nieuwe dijk met kruinshoogte van NAP + 9.50 m tot stand worden gebracht. Als bijkomende werken worden genoemd; het opruimen van twee woningen en een gemaal, het slopen van het gemaal met de stroomkoker en ondervloeren, de betonnen walbeschoeiing, de keermuren en de basalten kolommen aan de zeezijde van het gemaal. Het feit, dat zo'n karakteristiek plekje, waaraan veel oud-Oterdumers goede herinneringen bewaren- moest verdwijnen, stemt weemoedig. Weemoed heerste ook binnen de kring van het waterschapsbestuur bij de ontvangst van het definitieve besluit tot opheffing. In het bewustzijn, dat er in de lange geschiedenis van het Oterdumer waterschap veel tot stand was gebracht door inspanning, had men zich neer te leggen bij de feiten. Dat was te betreuren, maar het kon niet anders.