De OOSTERHOEK

KERKEN IN DE OOSTERHOEK - WEIWERD - INTERIEUR

 

Ned. Herv. Kerk Weiwerd.

 

                    z

Het Meijerorgel

 

Het orgel werd in 1878,deels voorzien van oud pijpwerk,door de orgelbouwer Meijer in de kerk van Weiwerd geplaatst voor de somma van 800 gld.
In 1983 werd het orgel, dat zich in zeer verwaarloosde staat bevond-het was reeds negen jaar niet meer gebruikt en de duiven hadden er nesten in gebouwd- over geplaatst naar de Ned. Herv. Kerk te Farmsum. Op zondag 14 november 1983 werd het orgel naar een grondige restauratie door A.Ellens opnieuw in gebruik genomen Bij deze gelegenheid gaf de bekende organist P.Wiersma een concert.

Dispositie;
Prestant 8, (van zink)- Oktaaf 2,-Fluit 4.-Fluit travers 8,disc (van hout)-Bourdon 8,(van hout). Thans omgebouwd naar orkesttoon.

 

z

 

g

(foto 1980)

 

f
(foto ca. 1980)
De Ned. Herv. Kerk van Weiwerd.
Gezicht op het Meijerorgel.

 

g
(foto ca. 1980)
De Ned. Herv. Kerk van Weiwerd.
                 Gezicht op de uit de negentiende eeuw daterende preekstoel.

 

 

z

De Preekstoel (foto 1983)

De eenvoudige, uit het begin van de negentiende eeuw daterende preekstoel, is na een grondige restauratie geplaatst in de Ned.Herv.Kerk te Kropswolde.
In 1986 werd de preekstoel gelijktijdig met de gerestaureerde kerk van Kropswolde opnieuw in gebruik genomen.

 

j
Onderaanzicht  klankbord van de preekstoel - foto Wim Mesinga

 

 

 

z

 

 

z

De luidklok

Op de klok staat de volgende inscriptie;

O REX GLORIE VENI CUM PACE. KIALINGUS, PLEBANUS,RENICUS ET WIBRANDUS,ADVOCATI.

Deze klok is gekocht in 1877. Herkomst onbekend.

Voor de klok is een nieuwe bestemming gevonden, als luidklok in de Ned. Herv. Kerk te Farmsum. (aldaar geplaatst in 1984)

In de kerk,welk in 1877 is afgebroken hing een klok (niet meer aanwezig) met de tekst;
JOACHIM RIPPERDA, WILRICK ELTKENS,ROTGER EVERS,JOHANNES ARTOPAERS,PASTOR
DEN 29 MAI ANNO 1604

 

z
Grafzerk

Binnen in de toren, in de zuidmuur,was een grafzerk ingemetseld afkomstig uit de vloer (sterk afgesleten) van de in 1877 afgebroken kerk.

De tekst op deze zerk is als volgt;

ANNO 1755,DEN 27 JANUARIUS,IS DE EER EN DEUGHTZAAME
VROUW TRINTJEN LAMMERTS,DE NAGELATEN VROUW VAN LUCAS
VORENKAMP,IN LEEVEN WOONACHTIG TOT WIWERT,IN,T 83 TIGHSTE JAAR HAARS LEVENS OVERLEDEN EN LEIDT ALHIER BEGRAVEN IN….VERWAGTINGE DOOR GODS GENADE MET ALLE REIN GELOOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDIND TEN EEUWIGEN LEVEN ALLEEN DOOR JEZUM CHRISTUM.

Wapen; Gedeeld:I een halve adelaar; II doorsneden; a.huismerk: b. drie klaverbladen, 1 en 2.
Helmteken; twee tegen elkaar klimmende uitkomende leeuwen.

Na afbraak van de kerk in 1983 en nadat de bouwput weer was afgedekt met grond, is deze zerk herplaatst in de voormalige vloer van de kerk. Waarschijnlijk lag deze steen ook in de vloer van de in 1877 afgebroken kerk.


z 

 

De Windvaan

z 

De koperen windvaan Voorstellende een haan

Monumentenzorg zoekt t.z.t hiervoor een passende plaats (1984)

 

De Sluitsteen

z

 

Boven de toegangsdeur in de toren bevond zich een sluitsteen van zandsteen met een afbeelding van twee wapenschildjes.De steen was afkomstig uit de toren van voor 1877.De wapens van de schildjes zijn vrijwel afgehakt.
Vaag te herkennen zijn de kentekenen van de geslachten Rengers en Van der Noot, die in Weiwerd het collatierecht uitoefenden, het betekent, dat zij de predikanten en onderwijzers konden benoemen

(Edzard Rengers van Farmsum, overleden Farmsum 25-12-1694, gehuwd Wittewierum
09-01-1687 met Catharina Van der Noot, overleden 06-03-1706)

Dat van de sluitsteen de wapens gedeeltelijk zijn weggehakt, is waarschijnlijk gebeurd oplast van het Uitvoerend Bewind van de Bataafse (Den Haag) Republiek bij brief van 2 maart 1798.

(Gewestelijke Besturen, het archief van het intermedieijr administratij bestuur van Stad en lande, inv. nr. 5, 5 maart 1798)

,, …. Dat binnen de korst mogelijken tijd uit alle kerken en anderen publieke gebouwen tot dit voormalig gewest(=Groningen) behorende, weggenomen worden de wapenborden,eergesloeltes en andere tekens van onderscheiding, alsmede dat verbooden werden het dragen van liverijen, het voeren van wapens op koetzen en alles hetgeen strijdig is tegen de geheiligde wetten der gelijkheid.,,

 

 

Torenuurwerk

z

Torenuurwerk

Vervaardigd door A.H.van Bergen te Heiligerlee . In 1947 geplaatst in de kerk van Weiwerd. Na afbraak van de kerk in 1984 overgeplaatst in de toren van Uitwierde


z

 

h
Avondsmaalbeker
Op de beker staat een tekst en een gravure
voorstellende een kerk en een klokkenstoel