WEIWERD - HUIZEN EN BEWONERS 1-204

t
d
d
d

 

Weiwerd, Heemskesweg  n.z. 14                                                    Nr. 16

 

d
De Ned. Herv. Kerk Weiwerd.  Heemskesweg n.z.14 (nr.16)

 

Aangekocht door H.S.D. 31-12-1976
Laatste eigenaar; Ned.Herv.Gem. Farmsum-Oosterhoek-Meedhuizen
Gebouwd in 1877
Afgebroken in 1984

 

In 1976 kocht het Havenschap Delfzijl de kerk van de Ned. Herv. Gem. Farmsum-Oosterhoek-Meedhuizen, waarin de kerkelijke gemeente Weiwerd was opgegaan. Wat het Havenschap betreft was de aankoop een vervolg op het ingezet beleid, te weten de aankoop van het hele dorp Weiwerd, inclusief de kerk en de begraafplaats. Met toestemming van het Ministerie WVC werd op 6 januarie 1984 tot de sloop besloten. Door de inwoners van Weiwerd werd de voorgenomen sloop gezien als een verarming van het dorp; er werden echter geen bezwaren ingediend. Orgel, kerkbanken, preekstoel en uurwerk werden aan de kerkvoogdij geschonken. Deze vond in samenwerking met andere Ned. Herv. Gemeenten nieuwe, nuttige plaatsen voor de waardevolle historische voorwerpen. De terp,waarop de kerk en begraafplaats lagen, komt voor op de lijst van archealogische monumenten. In gevolge de wet, mocht niet dieper gesloopt worden dan 0,25 m onder het maaiveld, waardoor de funderingen in de terp behouden bleven. De rondom de kerk gelegen begraafplaats bleef in zijn oorspronkelijke staat bestaan.

 

d

 

d

De Ned.Herv. Kerk Weiwerd.

 

d

 

d
(foto 1983) Het Meijerorgel.
Het orgel werd in 1878, deels voorzien van oud pijpwerk, door de orgelbouwer Meijer in de kerk van Weiwerd geplaatst voor de somma van 800 gld
.

 

      d 
(foto 1983)
De uit begin van de negentiende eeuw daterende preekstoel.

 

 d

 

d

De kerk is bijna verdwenen, de vloer en fundering worden tot 25 cm. onder het maaiveld verwijderd.
Het geheel zal daarna weer met grond worden afgedekt en ingezaaid met graszaad.

 

d

De begraafplaats van Weiwerd.
De kerk is afgebroken. Een gedenkteken is het enige dat rest.

 

d
d
   

 

 

j
Noordzijde Ned. Herv. Kerk van Weiwerd.

 

WEIWERD - HUIZEN EN BEWONERS 1-204

t
d
d
d