HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d

 

Heveskes, Heveskesklooster                                                             Nr. 295

 

          g

 

Laatste bewoner; Hendrik Kooima en Aaltje Kooima-Tuinier
Afgebroken in 19??

 

Bewoners;

1 Hendrik Bos en Abeltje Bos-Heede

2 Jan de Boer en Imke de Boer-Kant

3 Maarten Smit en Trijntje Smit-Kortenkool

4 Hendrik Kooima en Aaltje Kooima-Tuinier

 

HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d