WEIWERD - HUIZEN EN BEWONERS 1-204

t
d
d
d

 

Huizen en hun bewoners Wierderond (zuidzijde) nr. 31 t/m nr. 45

 

d

 

h

Luchtfoto zuidzijde Wierderond, omstreeks 1960. Met de woningen, Wierderond 1

(nr. 31), de driegezinswoning (diaconiekamers) Wierderond (nr. 32) en woning Wierderond (nr.33).

 

d

 

 

 

WEIWERD - HUIZEN EN BEWONERS 1-204

t
d
d
d