WEIWERD - HUIZEN EN BEWONERS 1-204

t
d
d
d

 

Huizen en  hun bewoners Weiwerd,  T.J.Jansenweg  (Stationsweg) Nr. 100 t/m Nr. 108
(Oostzijde van zuid naar noord)

 

d

 

d

Weiwerd, Stationsweg, (T.J.Jansenweg) gezien vanuit noordelijke richting.
V.l.n.r. de woning T.J.Jansenweg 18 (nr.101), de woning T.J.Jansenweg 20 (nr.100)  en het.Station (nr.97)

 

 

 

WEIWERD - HUIZEN EN BEWONERS 1-204

t
d
d
d