WEIWERD - HUIZEN EN BEWONERS 1-204

t
d
d
d

 

Huizen en hun bewoners Weiwerd, T.J.Jansenweg (Stationweg) Nr.90 t/m Nr. 99 (westzijde van noord naar zuid)

 

d

 

d

Weiwerd, T.J.Jansenweg (Stationweg) gezien vanuit het noorden.

 

h

Foto straatnaambord T.J Jansenweg (foto 2010 D.Veltman)

 

WEIWERD - HUIZEN EN BEWONERS 1-204

t
d
d
d