WEIWERD - HUIZEN EN BEWONERS 1-204

t
d
d
d

 

Huizen en hun bewoners Weiwerd, Hooipad 1/3 .Nr. 70

 

h

De oude Pastorie, later verbouwd tot dubbele woning Hooipad 1/3 Nr. 70

Gebouwd in 1846 voor fl.2910,-

 

Bewoners; (,,Oude Pastorie”)

1 Ds. Ulrich Jan Huber (1847-1879)

2 Ds. Bernardus Johannes Audier (1902-1906)

3 Ds. Jan Rijpma (1907-1914)

4 Ds. Bokko Boersma (1915-1921) en Jetske Boersma-Hoogland

5 Jakob Switters en Harmanna Switters-Kugel

6 Familie Bos

7 Haijo Helmantel en Jantje Helmantel-de Vries

8 Jan Dallinga en Hindriktje Dallinga-Bos

9 Berend en Jantje Dallinga


Daarna dubbele woning         Nr. 70


Hooipad 1  (D 142) (Nr. 70)


Aangekocht door H.S.D. 24-01-1975
Laatste eigen./bew.; Albert Klunder en Reina Klunder-Telkamp

h

 

Bewoners;

1 Jan Mulder
Leen Mulder-Klunder

2 Albert Klunder
Reina Klunder-Telkamp

 

Noord/oostkant dubbele woning
familie Klunder, Hooipad 1 (Nr. 70)
Kort voor de afbraak in 1975

 

Hooipad 3 (D142a) (nr.70)


Aangekocht door H.S.D. 24-01-1975
Laatste eigen./bew.; Meindert Telkamp en Trijntje Telkamp-Bolt.
Afgebroken 1975

 

h

Zuid/westkant dubbele woning familie Telkamp, Hooipad 3 (Nr.70)
Kort voor de afbraak in 1975

 

Bewoners;

1 Derk Wolf Antje Wolf-de Boer

2 Meindert Telkamp Trijntje Telkamp-Bolt

 

k

Luchtfoto Hooipad en omgeving, omstreeks 1960.

Met de dubbelewoning Hooipad 1en 3. (De Oude Pastorie) Hooipad 1  D142 (nr. 70) familie Klunder, Hooipad 3  D142a (nr. 70), familie Telkamp.

 

 

 

 

WEIWERD - HUIZEN EN BEWONERS 1-204

t
d
d
d