WEIWERD - HUIZEN EN BEWONERS 1-204

t
d
d
d

 

Weiwerd, Heemskesweg z.z. 41  (D 98)                                         Nr. 174

 

d

De woning van de  familie D.Jansema,  Heemskesweg 41 (nr.174)

 

Aangekocht door H.S.D. 20-08-1973
Laatste eigenaar; Derk Jansema en Henderika P. Jansema-van der Berg
Laatste bewoner; Derk Jansema en Henderika P. Jansema-van der Berg
Afgebroken in 1974Bewoners;

1 Jan Kolk en (Timmerman-Aannemer) Renske Kolk-Dallinga

2 Derk Jansema en Korenschipper en vrachtrijder) Henderika Pieterdina Jansema –van der Berg

 

 

d

 

d

 

d

 

 

WEIWERD - HUIZEN EN BEWONERS 1-204

t
d
d
d