De OOSTERHOEK

KERKEN IN DE OOSTERHOEK - HEVESKES - KERKHOF

 

Ned. Herv. Kerk HEVESKES

k

 

Kerkhof en Begraafplaats Heveskes

 

v

 

j
(foto 1980) Graven zuidkant van de kerk

 

n
(foto 1974)

 

 

OUDE KERKHOF RONDOM DE KERK.

 

GAD0010.jpg

Foto 1970

 

GAD0012.jpg

Foto 1970

 

GAD0009.jpg

Foto 1970

 

GAD2262.jpg

Foto 1974

 

Langs de zuidkant van het toegangspad naar de kerk ligt een rij oude grafzerken, het meest met wapens uit 1674-1737.
Waarschijnlijk afkomstig uit de vloer van de kerk (sterk afgesleten).
Teksten op de stenen afkomstig uit het boek,,Groninger gedenkwaardigheden” van A.Pathuis.

 

 

 

k

ANNO 1684,DEN 17 JULIUS,IS DE
EERBARE ELTIE REINDERDTS IN DE
HEERE GERUST,VERWACHTENDE
EEN VROLICKE OPSTANDINGE
DOOR JESUM CHRISTUM.

Wapen:

Gedeeld,doch de deellijn ontbreekt.

I op een terras een staande aanziende
gehelmde man, houdend in de
rechterhand een opgeheven zwaard
schuinlinks, de linkerhand aan
de gordel.

II op een terras een leeuw.

   

 

k


ANNO 17..,DEN…, IS DE REINDT
ELTIENS IN DEN HEERE GERUST EN
VERWACHTEN DE  EEN WROLICHE
OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM

 

Wapen:

Gedeeld, doch de deellijn ontbreekt;

I op een terras een staande aanziende
gehelmde man,houdend in de rechterhand
een opgeheven zwaard.

II op een terras een leeuw.

 

N.B. Reint Elties, ,,Die veel jaren buiten
verstant hadde geleeft”
Overleden 1 mei 1723.

   

 

k

ANNO 1719,DEN 14 FEBRUARIUS,
D.E.SANDER ELTIES IN DEN
HEERE GERUST,WERWACHTENDE
EEN VROLICKE OPSTANDINGE
DOOR JESUM CHRISTUM. DE VER-
SICHTIGHEIT IS DE MOEDER VAN DE WISHEIT.

 

Wapen:

Gedeeld,doch de deellijn ontbreekt:

I op een terras een staande
aanziende gehemde man,
houdend in de opgeheven
rechterhand een zwaard.

II op een terras een leeuw.

   

 

kANNO 1736, DEN 20 FEBRUARIE
IS DE DEUGHTSAME KORNELSKE
PIETERS,DOGHTER VAN DEN
EERSAMEN PIETER JANS, IN HAAR
LEEVEN WOONAGHTIG ALHYR TOT
HEEMSKES,ZEER CHRISTELYCK IN
DEN HEERE ONTSLAPEN IN DEN
OUDERDOM VAN 52 JAAREN, VER-
WACHTENDE DOOR GODTS GENADE
MET ALLE WAARE GELOOVIGEN
EEN ZALIGE EN HEERLYKCKE OP-
STANDINGE EN DE VERSCHYNINGE
TEN EEUWIGEN LEEVEN ALLEEN UIT
VRIEJE GENAADE DOOR DE VERLOS-
SINGE ONZES GETROUWEN ZALIGH-
MAKER CHRISTUS JESUS.

Wapen:

gevierendeeld:

I en IV een halve adelaar;
II een roos;

III drie klaverbladen.

 

  [Hoe rijk en sterk] mensch {mag wezen}/
de [dood] volght alle vleesch ten [straf]/
[aanmerkt] o mensch die dit koomt leze [n]/
de tijd is kort,gewis] het graf/
daar[om,al] laat [de] werelt[v]aaren/
grypt jesus aan met zynne leer/
de doodt zal[u] het leeven baaren/
en opwaarts[bre] ngen by den heer.         
N.B. Vers deels onherkenbaar,.

 

k

Ano 1717, DEN 17 JULIUS,IS DE EER-
SAME PETER JANS IN DEN HEERE
ONTSLAPEN IN DEN OUDERDOM
VAN 60 JAREN, VERWAGT EEN
ZALIGE OPSTANDING IN CHRISTUS.
JA KOOMT HAASTELYK.

 

Wapen:

A. een gaand paard

B. gedeeld:

1 drie klaverbladen,1 en 2;
2 een roos.

   

 

k

ANNO 1674, DEN 24 JANUARIUS IS
D,EERBARE TIAERT JANSEN IN HET
NEGEN EN VYFTIGHSTE JAER OUD-
ERDOMS SEER CHRISTELYKEN IN
DEN HEERE ONTSLAPEN, VER-
WACHTENDE EEN VROLYCKE OP-
STANDINGE IN CHRISTO JESU.

 

Medaillon: Huismerk

Bijbeltekst: Filippensen 1:21.


Huismerk

   

 

kk

ANNO 1737, DEN 1 APRIL,IS DE EER-
BARE JAN PETERS, VRIEGEZEL ZEER
CHRISTELYK IN DEN HERE GERUST
INT 45 ste JAAR ZYNS OUDERDOMS,
ZONE VAN DE EERBARE PETER JANS
ALHIER TOT HEVESKES VERWACHT
ENDE DOOR GODTS GENADE MET
ALLE WARE GELOVIGEN EEN ZALIGE
OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN
ALLEEN DOOR ONZEN ZALIGMAKR
CHRISTUS JEZUS.

 

Wapen:

Gevierendeeld:

I  en IV een halve adelaar:

II bovenin een stappend paard[?];

III drie klaverbladen.

 

   

 

k

 

…..SYNS OUDERDOMS…[CHRIS]TE-
LYCK IN DEN HEEREN ONTSLAPEN,
VERWACHTENDE DOOR GODTS GE-
NADE MET ALLE WARE GELOVIG-
EN EEN SALIGE OPSTANDINGE TEN
EEUWIGEN LEEVEN ALLEEN DOOR
JESUM CHRISTUM.

 

Wapen:

rechts gedeeld:

I drie sterren onder elkaar

II een staande aanziende
gehelmde man, Houdend in
de rechterhand een
opgeheven zwaard
de linkerhand aan de schede.

Links: een leeuw.
Helmteken; drie klaverbladen.

 

   

 

k


ANNO 1694, DEN 30 DESEMBER, IS DE
DEUCHTSAEME EELCKE ELTYES GE-
WESENE HUISVROUW VAN DE EER-
BAREN ENTO HARMENS DAERNA VAN
DEN EERBAEREN TYAERDT JACOBS,
SEER CHRISTELYCK IN DEN HEEREN
ONTSLAEPEN IN HET 58 JAER HAERS
OUDERDOOMS, VERWACHTENDIE EEN
SAELYGE OPSSTANDINGE ALLEEN
DOOR JESUM CHRISTUM.

Wapen:

gedeeld:

I een omgewende leeuw

II op een terras een staande
gehelmde en gepluimde man,
houdend in de opgeheven rechterhand
een zwaard, de linkerhand aan de gordel,
met afhangende schede.

Helmteken; drie klaverbladen.

Bijbeltekst; Rom. 14:8.

 

   

 

 

s
s

 

 d
(foto Wim Mensinga 2010)
Grafmonument ,Kerkhof Ned. Herv. Kerk Heveskes

 

d
 (foto Wim Mensinga 2010)
Detail grafmonument kerkhof Heveskes.

 

 

 

 

DE NIEUWE BEGRAAFPLAATS VANAF 1917

 

GAD0011.jpg

Foto 1970

 

GAD2272.jpg

Foto 1974

 

Ned.Herv.Kerk Heveskes met kerkhof en begraafplaats.

Begraafplaats ingebruik genomen mei 1917.  De begraafplaats bestaat uit twee gedeelten, gescheiden door een gracht. Op het oude gedeelte, nl. het kerkhof rondom de kerk, worden alleen zij begraven, die familiebetrekkingen op dit gedeelte hebben en graven hebben gekocht.
Het nieuwe gedeelte is verdeeld in 4 klassen. Van de 1e, 2e, en 3e klassen moeten de graven worden gekocht, op het 4e gedeelte worden degene begraven, die geen eigenaar van een graf zijn.
Klasse 1 prijs per graf  fl.10,-
Klasse 2 prijs per graf  fl.5,-
Klasse 3 prijs per graf  fl.3,-
Klasse 4 prijs per graf nihil.
Op 1 januari 1964 werd het klasse verschil afgeschaft. Alle graven gaan dan per graf fl. 75,- kosten.
Sluiting van het kerkhof op 1 november 1975. Het nieuwe gedeelte was in 1988 ontruimd.
De graven zijn overgebracht naar de begraafplaatsen in Farmsum en Delfzijl.
Het oude gedeelte rondom de kerk is nog niet volledig ontruimd.(1990)
Het Havenschap heeft de graven terug gekocht voor fl.200.- per graf.


v

v

 

 

 

Graven op het nieuwe kerkhof


Op 1 januari 1964 werd het klasse verschil afgeschaft. Alle graven gaan dan per graf fl.75,-kosten. Sluiting van het kerkhof op 1 november 1975. Het nieuwe gedeelte was in 1988 ontruimd. De graven zijn overgebracht naar begraafplaatsen in Farmsum en Delfzijl, en enkele graven naar elders.


s

 

Veld I (klasse I)

 

s


 

1A J.E. Geertsema begr. Januari 1943
1B ------------------  
1C ------------------  
1D ------------------  
1E ------------------  
1F ------------------  
1G ------------------  
1H ------------------  
1I ------------------  
1K ------------------  
1L ------------------  
1M Trijntje Heddema begr. 13 juni 1922


------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

2A F.Keijer,echtgen. v. B.Venhuis overl. 12 september 1925
2B B. Venhuis overl. 5 juli 1937
2C J.H.Venhuis begr. 9 maart 1957
2D ------------------  
2E ------------------  
2F ------------------  
2G Fokko Bouman begr. April 1953
2H Kind van Jannes Bouman begr. 18 juli 1936
2I Fokko Bouman begr. 15 februai 1944
2K Geertje Toxopeus,vr. van F.Bouman begr. 15 januari 1941
2L Kindje van Jannes Bouman begr. 21 januari 1928
2M Dieuwertje Dallinga,vr.van J.Bouman begr. 8 juni 1927


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

3A Geessien Toxopeus ,vr. van P.Geertsema overl. 16 maart 1953
3B P.Geertsema overl. 31 augustus 1929
3C E.S.Heddema overl. 10 mei 1930
3D Zwaantje Toxopeus begr. 6 mei 1961
3E S.?.Medema begr. 3 april 1953
3F Abel Venhuis begr. 2 september 1942
3G ------------------  
3H ------------------  
3I Jan Botjo,zn. van L.G.Westerhof begr. 3 maart 1948

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


4A W.G.Huisman,vr. van Joh.de Boer begr. 24 october 1923
4B Joh. De Boer begr. 13 januari 1954
4C ------------------  
4D ------------------  
4E ------------------  
4F ------------------  
4G ------------------  
4H ------------------  
4I ------------------  
4K ------------------  
4L ------------------  
4M G.R.Bouman begr. 15 mei 1948


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

5A ------------------  
5B ------------------  
5C Levenloos kindje van B.de Boer begr. 24 december 1937
5D ------------------  
5E ------------------  
5F ------------------  
5G ------------------  
5H ------------------  
5I ------------------  
5J ------------------  
5K ------------------  
5L ------------------  
5M ------------------  


----------------------------------------------------------------------------------------------------------


6A Corn.Wolf begr. 30 juni 1919
6B Frouke Alkema begr. 31 augustus 1935
6C A.Vonck begr. 12 februari 1934
6D ------------------  
6E Ds. De Groot begr. 19 april 1945
6F ------------------  
6G Geertruida Heede,vr.van J.de Boer begr. Maart 1939?
6H J.de Boer begr. 24 januari 1955
6I H.Stek begr. Augustus 1955
6K Eltje Vondeling (wed.G.Stek) begr. 1 februari 1937
6L G.Stek begr. 17 december 1927
6M Swier van der Hei begr. 15 juni 1927


------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

7A ------------------  
7B Doewe Douwes overl. 6 juli 1951
7C Nieske Douwes-Abels overl. 5 september 1947
7D Jantje Reinders(wed. Angerman) begr. 10 december 1921
7E Hemmechien Beekhuis begr. 10 juni 1941
7F ------------------  
7G Aaltje Perdok, vr.van H.de Vries Overl. 19 maart 1945
7H ------------------  
7I ------------------  
7K ------------------  
7L Lubbertus Kuiper overl. 9 maart 1952
7M Martje Keijer vr. van L.Kuiper overl. 09-06-1926

 

 

Veld II (klasse II)

 

s


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    

8A Harm Beekhuis begr. 2 mei 1917
8B Jan Beekhuis begr. 14 september 1918
8C Eva Wenke begr. 12 augustus 1931
8D Zwaantje Geertsema (wed.van B.v.d.Wal) begr. 17 maart 1924
8E Cornelius Wolf begr. 16 november 1918
8F Luit Hendriks begr. 15 maart 1919
8G Aalke Wolf begr. 7 januari 1924
8H Dato Wolf begr. 25 september 1926
8I Lammert Bouman begr. 15 augustus 1931
8K Tjakeline Bouwman begr.9 januari 1929
8L Grietje van der Molen begr. 21 november 1940
8M K.Menninga begr. 6 juni 1918

                             
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

9A F.Bijholt-Kuipers begr. 7 februari 1959
9B ------------------  
9C ------------------  
9D H.Zweep begr. 19 april 1923
9E Hadina Kuiper vr.van H.Zweep begr. 4 april 1947
9F Klaas Haan begr. 3 october 1934
9G Martje Wolf,vr.van K.Haan begr. 9 september 1931
9H Harmanna Pestman,vr.van J.Lindeman begr. 11 juli 1933
9I Jan Lindeman overl. 23 december 1942
9K Levensloos kind van Jakob Nieboer begr. 4 april 1921
9L Leentje Nieboer begr. 13-09-1920
9M Jan Massier begr. 22 januari 1920


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

10A H.Smit begr. Januari 1931
10B Aaltje Wenke begr. 18 juni 1934
10C Antje Wenke begr. 2 october 1948
10D Biena Venema  begr. 1 juli 1929
10E Geert Bouman begr. 1 november 1933
10F H.Vondeling begr. 18-05-1935
10G R.Doornbos begr. 5 maart 1960
10H Koeno Vos begr. 27 augustus 1959
10I Trientje Jager begr. 3 augustus 1931
10K Lammert Jager begr. 10-04-1924
10L Geert Jager begr. 7 januari 1935
10M Grietje Hekman,vr.van Jager begr.31 mei 1922

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


11A Hendrik Lesman begr. 21 juni 1918
11B Arendje Heede,vr. van Lesman begr. 7 december 1941
11C Oktje Lesman begr. 6 juni 1928
11D Willem Lindeman begr. 7 juli 1934
11E Antje Menninga,vr. van Lindeman begr. 3 maart 1944
11F Steffen Kuiper begr. 29 juli 1944
11G Maria Barla begr. 2 juli 1936
11H R.Bosker begr. Juni 1953
11I Aukina Kiewiet begr. 29 mei 1935
11K Jakob Broekema begr. 12 mei 1945
11L Willemina Stiekel begr. 11-08-1934
11M Laurensje Nieuwenhuis begr. 9 februari 1929


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

12A Reina Arendina Kuipers begr. 4 april 1918
12B ------------------  
12C Pieterke Wenke  begr. 18 october 1935
12D Gerhard Nannen begr. 19 september 1959
12E Een kindje van Hindrik Jager begr. 3 april 1924
12F Een kindje van Jan Jonk overl. 11 februari 1901
12G Een levenloos kindje van Haiko Wildeboer overl. 13 januari 1925
12H A. Sanders begr. 8 augustus 1929
12I Jacob henderk Bultje begr. 7 januari 1932
12K Tjabring Bosker begr. 30 Juni 1925
12L Jakob Bosscher begr. 22 november 1922
12M Vrouw Bosscher begr. 6 maart 1922


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

13A Kindje van Fokko Visker begr. 22 december 1921
13B Martje Kabof,wed.van Berend Massier begr. 28 februari 1934
13C Klaas Stikker begr. 3 januari 1939
13D Jannes van der Molen begr. 7 augustus 1923
13E    
13F Kindje van Klaas Haverland begr. 23 oktober 1923
13G    
13H    
13I Abeltje Massier begr. 18 december 1948
13K Harm Wierenga begr. 1 december 1931
13L Marten Wierenga begr. 1 februari 1931
13M Anje Weessies begr. 4 mei 1921

 

 

Veld III (klasse III)

 

s


 

14A Kindje van Goedhuis begr. 22 juni 1940
14B Familie Stuut, begr. 29 april 1945
14C gedood door oorlogsgeweld ,,
14D                     ,,       ,,
14E Emke Douma  (offer oorlogsgeweld) begr. 3 mei 1945
14F J.Poortema     (offer oorlogsgeweld) begr. 25 april 1945
14G ------------------  
14H ------------------  
14I ------------------  
14K ------------------  
14L ------------------  
14M ------------------  

 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


15A Tjaaktje Kugel begr. 24 mei 1940
15B Grietje Stalman,wed.van Visser begr. 13 mei 1943
15C ------------------  
15D J.Hartman begr. 1 juni 1960
15E K.Lindeman begr. 27 juli 1953
15F ------------------  
15G Jan van der Veen, zn.van M.van der Veen begr. 16-05-1957
15H ------------------  
15I ------------------  
15K ------------------  
15L ------------------  
15M ------------------  

 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


16A Geessien Bos begr. 6 mei 1939
16B ------------------  
16C Hemmo Lesman begr. 1 september 1942
16D Kindje van Hacour begr. 6 april 1951
16E Kindje van Freerk Vos begr. 27 februari 1943
16F K.Meijer begr. 24 januari 1961
16G Wed. Meijer -van Turen begr. 28 december 1964
16H ------------------  
16I ------------------  
16K ------------------  
16L ------------------  
16M ------------------  

 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


17A Johanna Meijer begr. 2 juni 1937
17B ------------------  
17C ------------------  
17D Klaas Menninga  begr. 15 november 1939
17E ------------------  
17F ------------------  
17G ------------------  
17H ------------------  
17I J.van der Werf  begr. December 1951
17K ------------------  
17L ------------------  
17M ------------------  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

18A Wubbo Rendering begr. 25 november 1936
18B Vrouw Rendering begr. April 1943
18C Jantje Toxopeus, wed.Deisz begr. 24 januari 1947
18D ------------------  
18E Levenloos kindje van Baalman  begr. 4 juni 1963
18F ------------------  
18G ------------------  
18H ------------------  
18I ------------------  
18K ------------------  
18L ------------------  
18M ------------------  


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

19A Jacob Bosscher, zn. van Folchert Bosscher begr. 27 mei 1918
19B Eilt Boer begr. 16-04-1941
19C ------------------  
19D Geert de Gries, zn. van B.de Gries begr. 23 mei 1944
19E Siemon Barla begr. 7 mei 1924
19F zoontje 3wk.oud van Harm Jager begr. 4 april 1935
19G Aafke Sanders,echtg. W.van der Laan begr. 7 april 1961
19H ------------------  
19I Freerkje Groenhagen,echtg.van J.Loer begr. 11 augustus 1966
19K ------------------  
19L ------------------  
19M Jan Bolt,echtg.A.Wezel begr. 17 maart 1960
19N ------------------  
190 ------------------  
19P Derk Menninga,zn. Van Geert Menninga begr. 17 maart 1960

 

Veld IV(klasse IV)

 

s

 

 

20A Roelof Vriesma begr. 15 februari 1922
20B Hindrika Vriesma begr. 24 mei 1922
20C Geertruida Wezel,echtg.van H.Stikker begr. 12 augustus 1960
20D Harm Stikker begr. 24 januari 1963
20E ------------------  
20F ------------------  
20G Hendrik Dallinga overl. 8 januari 1951
20H Grietje van der Molen,echtg. H.Dallinga begr. 7 april 1965
20I ------------------  
20K ------------------  
20L ------------------  
20M ------------------  
20N ------------------  
200 ------------------  
20P ------------------  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

21A E.Bos-Heede begr. 21 juli 1953
21B ------------------  
21C ------------------  
21D P.Koop begr. 29 januari 1962
21E ------------------  
21F ------------------  
21G ------------------  
21H ------------------  
21I ------------------  
21K ------------------  
21L ------------------  
21M ------------------  
21N ------------------  
210 ------------------  
21P ------------------  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

22A ------------------  
22B A.Reinders begr. 26April 1954
22C ------------------  
22D H.ten Hove begr. 28 juni 1954
22E ------------------  
22F ------------------  
22G ------------------  
22H ------------------  
22I ------------------  
22K ------------------  
22L ------------------  
22M ------------------  
22N ------------------  
220 ------------------  
22P ------------------  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

23A ------------------  
23B H.Barla begr. 28 november 1955
23C ------------------  
23D ------------------  
23E Menna Haan begr. 14 september 1959
23F ------------------  
23G ------------------  
23H ------------------  
23I ------------------  
23K ------------------  
23L ------------------  
23M ------------------  
23N ------------------  
230 ------------------  
23P ------------------  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


24A Dieuwerke Venhuizen,echtg.van J.Perdok begr. 4 augustus 1962
24B J.Perdok begr. 29-07-1958
24C ------------------  
24D ------------------  
24E ------------------  
24F ------------------  
24G ------------------  
24H ------------------  
24I ------------------  
24K ------------------  
24L ------------------  
24M ------------------  
24N ------------------  
240 ------------------  
24P ------------------  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

25A t/m 25P is niemand begraven


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

26A ------------------  
26B J.Kuipers begr,.
26C ------------------  
26D ------------------  
26E ------------------  
26F ------------------  
26G ------------------  
26H ------------------  
26I ------------------  
26K ------------------  
26L ------------------  
26M ------------------  
26N ------------------  
260 duitse militair 1 begraven in mei 1945
26P duitse militair 2 begraven in mei 1945

 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

v

 

v

 

v


v

 

v


v

 

v

 

v

 

v

 

v

 

v

 

v

 

v

 

v

 

v

 

v

 

v

 

v

 

v

 

v

 

vv

 

v

 

v

 

v

 

 

Duitse soldaten

 

d

 

h

 

h

Aantekeningen betreffende de begraven duitse soldaten op de orginale begraafkaart van het nieuwe kerkhof

 

d

 

dd 

 

d 

 

Begraafplaats Heveskes sluit

 

c


cc 

 

c