HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d

 

Heveskes,  Achter de kerk  D 213                                                 Nr. 246

 

g
(foto 1966) Woning van de familie Bosker,  Achter de kerk  D 213  (nr.246)

 

Aangekocht door H.S.D. 13-04-1966
Laatste eigenaar; Jakob en Hendrik Bosker
Laatste bewoner; Jakob en Hendrik Bosker
Afgebroken in 1966

 

Bewoners;

1 Jan de Boer en Geertruida de Boer-Heede

2 Folgert Bosker en Aaltje Bosker-Dijkgat

3 Jakob en Hendrik Bosker

 

HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d